Hoe beleven doven het geloof?

Deze vraag is moeilijk te beantwoorden. Want hoe beleven mensen die horen het geloof? Dat is wisselend per persoon en dit heeft verschillende oorzaken. Dat is bij doven mensen niet anders. Voor veel christenen is zingen van belang binnen het geloof. Of het nu op hele noten is of met een band, in bijna elke kerk wordt er gezongen. Zingen is een manier van loven en prijzen maar ook een manier om je te helpen je gedachten en emoties te uiten. Voor dove mensen is zingen niet toegankelijk waardoor zij vaak die manier van aanbidding missen. Tegenwoordig is er ook steeds meer oog voor de dove die juist graag wil zingen. Zo zijn er diverse tolken Nederlandse Gebarentaal die liederen vertolken naar gebarentaal.

 

Ellen Both zingt liederen in gebarentaal:

 

 

Klik hier voor een afspeellijst op Youtube

 

Christelijke doven

Dove mensen gaan graag met andere dove mensen om. In de christelijke wereld zien we een zelfde verschijnsel. Christenen ontmoeten vaak graag andere christenen. Nu zijn er ook mensen die zowel doof als christen zijn. Voor hen is het belangrijk dat zij de mogelijkheid hebben om elkaar te ontmoeten.

Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. De meeste dove jongeren en volwassenen weten dit wel, maar als er een doof kind geboren wordt in de gemeente is het misschien een bemoediging om te weten dat er verschillende activiteiten georganiseerd worden. Deze zijn vooral op jongeren en volwassenen gericht, maar er zijn ook websites die speciaal gericht zijn op ouders van dove kinderen. In het kopje Doofgeboren kinderen of later doofgeworden wordt kort naar deze websites verwezen.

 

Activiteiten

  • Het interkerkelijk dovenpastoraat is een samenwerkingsverband tussen Protestantse Kerk Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het IDP helpt deze kerken zo goed mogelijk invulling te geven aan het pastoraat onder dove mensen. Het IDP is daarom een hulpdienst van deze kerken. Het IDP organiseert vanuit de kerken activiteiten op een voor doven toegankelijke manier. Persoonlijk pastoraat, kerkdiensten, Bijbelgespreksgroepen, onderlinge ontmoeting maar vooral ook de gerichtheid op mensen van buiten de kerk vormen daarbij kernactiviteiten. In dit alles wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de taal en de cultuur van dove mensen.
  • JocDay organiseert ieder jaar een dag voor dove jongeren tussen de 15 en 35 jaar oud. Hun doel is om elkaar te ontmoeten in geloof in een goede sfeer. Er zijn verschillende programma’s die dag.
  • Nederlandse Christelijke Bond van Doven behartigt de belangen van christelijke doven in Nederland. Ieder jaar wordt er een bondsdag gehouden met eerst een jaarvergadering en vervolgens een activiteit. In de zomer organiseert de NCBD een vakantiereis. Ook komt er 6 keer per jaar een bondsblad uit met daarin o.a. pastorale stukjes van de dovenpastores die verbonden zijn aan het interkerkelijk dovenpastoraat.
  • Dovenzorg.nl organiseert jaarlijks 3 dovenweekenden voor (jong)volwassenen, daarnaast organiseren zij ook een kamp voor dove en slechthorende kinderen. In 2016 was dit een midweek tijdens de meivakantie waarin er tijd voor Bijbelles was maar natuurlijk ook veel spellen en andere activiteiten gedaan zijn.

 

Doofgeboren kinderen of later doofgeworden

Per jaar worden er ongeveer 80 dove kinderen geboren. Daarnaast kan het zijn dat kinderen horend geboren worden maar door ziekte in de eerste maanden of jaren doof worden. Denk bijvoorbeeld aan hersenvliesontsteking. Ouders hebben dan vaak veel vragen, zeker als er geen andere doven in de familie zijn. Niet alleen op medisch gebied zullen zij veel vragen hebben, maar ook op theologisch gebied zijn er vragen en onzekerheden. Hoewel de kerkelijk werker, de pastoraal werker of de dominee niet altijd het antwoord hoeft te weten is het prettig als ouders ook door de kerk opgevangen worden. Biedt hen de ruimte om hun verhaal te doen. Ondersteun ze in het zoeken naar antwoorden op geloofsgebied en draag ze op in gebed.

 

Voor ouders van dove kinderen zijn er de volgende websites:

www.fodok.nl

www.vodkn.nl

Slechthorenden en doven kunnen terecht op:

www.100procentslechthorend.nl

 

 

Nieuwe gemeenteleden

Wat kan je als professional binnen de kerk doen als er nieuwe leden in de kerk komen die doof blijken te zijn? Ook doven vinden persoonlijk contact belangrijk. Probeer een afspraak te maken om elkaar te ontmoeten. Daarnaast kun je natuurlijk via mail, sms of Whatsapp contact leggen . Hou rekening met een taalbarrière. Gebruik niet te lange zinnen. Hou het simpel maar niet kinderlijk. Vraag of ze het fijn vinden bij de eerste ontmoeting een tolk te hebben. Regel als gemeente in dat geval een tolk. Doven krijgen maar een beperkt aantal tolkuren vergoed. Door als gemeente de tolk te regelen laat je zien dat je open staat voor het contact en dat je bereid bent moeite te doen om de barrière te verminderen. De beperking van niet kunnen horen weegt even zwaar als de beperking van geen gebarentaal kunnen.

Kijk ook in het netwerk van de gemeente. Kan er iemand tolken? Probeer die dan in te schakelen. Zo leert de dove ook meteen anderen uit de gemeente kennen.

 

Door een tolk mee te nemen op de eerste afspraak voorkom je mogelijke taalbarrières en onzekerheden van beide kanten, deze kunnen voor een slechte eerste indruk zorgen. Ook voorkom je dat van beide kanten vragen onbeantwoord blijven. Een tolk regelen kan onder andere via Tolknet. Houdt er rekening mee dat je dit op tijd aanvraagt. Meestal maken doven vaak gebruik van dezelfde tolk voor bepaalde dingen. Het kan daarom ook goed zijn om, in overleg, de dove zelf een tolk te laten regelen namens de kerk.

 

Kerkdiensten

Als er binnen de gemeente dove gemeenteleden zijn of komen, zijn er een aantal zaken waar je rekening mee kan houden om de diensten en bijeenkomsten voor beide partijen prettig te laten verlopen. Zoals al eerder aangegeven, krijgen doven maar een beperkt aantal uren vergoed om een tolk in te huren. Iedere zondag een tolk regelen is voor de meeste van hen dus niet mogelijk. Als kerk zou je deze tolk kunnen inhuren. Ook zijn er predikanten die gebarentaalvaardig zijn, deze kunnen een hele dienst in gesproken én gebarentaal doen.