Meditaties

 

Op deze pagina zijn over verschillende onderwerpen meditaties geplaatst, ontleend aan gedeelten uit de Bijbel. De meditaties helpen te overdenken wat God ons te zeggen heeft. Het biedt reflectie, structuur in het gebedsleven en verdieping in de relatie met Hem. Ook helpt het om Bijbelse principes toe te passen in navolging van Jezus.

De meditaties zijn bedoeld om te gebruiken in het ouderenbezoekwerk.

 


 

Zonden van mijn jeugd – Psalm 25:1-10

Ik las ergens: ‘Elke leugen, elke onwaarheid in het leven, elke zonde is een pijl die wij afschieten, maar God zendt deze terug en treft onszelf.’ Veel mensen zullen dit herkennen. Zonden die zij vroeger niet eens als zonde zagen, hebben desastreuze gevolgen gehad. Die zonden van vroeger vergiftigen hun dagen; ze liggen er nachten wakker van. De gevolgen van hun eigen onbesuisde handelen houden hen uit de slaap.

Ze zouden sommige dingen willen overdoen, weer goedmaken, maar dat kan niet meer. Maar toch, ook al is het lang geleden, het geheim gaat hen opbreken als ze ouder worden. Het schuldbesef drukt zwaar.

 

Klik hier om de volledige meditatie te lezen.

 


 

Wonen in een doolhof – Rom. 8:31-39

Voor de tweede keer kwam ik haar tegen in het verpleeghuis. Ze maakte constant haar ronde langs de verschillende kamers. Ik hoorde een bezoekster vragen: ‘Kun je het niet vinden?’ Nee, ze zocht eindeloos naar de deur van haar huis. ‘En,’ zo vertelde de bezoekster mij, ‘dat doet ze al dagen.’ Het schrikbeeld voor velen: dementie. Leven in een doolhof waar je de weg niet meer vinden kunt.

Ook op andere manieren wordt dat duidelijk. Mensen die voorheen keurig gekleed gingen, lopen nu half aangekleed door de gangen. Ze herkennen hun kinderen niet meer en zijn altijd maar bezig met vroeger.

 

Klik hier om de volledige meditatie te lezen.

 


 

Twijfel – Johannes 11/14/20

Onlangs las ik: ik ben blij dat Tomas in de Bijbel voorkomt. Hij stelt namelijk de vragen die mij ook telkens bezighouden. Daarin staat de schrijver kennelijk niet alleen. We komen de naam Tomas ook nogal eens tegen in gedichtenbundels.

Tomas met zijn pessimistische kijk op de dingen, met zijn twijfel, altijd wat somber gestemd, vertolkt kennelijk de gevoelens van vele gelovigen. Hij lijkt wel de meest moderne van de discipelen, echt iemand van onze tijd. Een van die mensen die te vaak ontgoocheld zijn in hun leven en daardoor teleurgesteld zijn geraakt in mensen. Ze zijn met mooie hoogdravende woorden verkeerd uitgekomen.

 

Klik hier om de volledige meditatie te lezen.

 


 

Jaarwisseling: geen afstel – 2 Petrus 3:1-13

Oudejaarsdag doet velen stilstaan bij de vraag: waar blijft de wederkomst van Christus? Het ene jaar gaan we uit, het andere in, en Hij komt maar niet.

Maar ook in ons persoonlijke leven kan de vraag naar de ontmoeting met de Here een rol spelen. Velen vragen zich af: hoelang duurt het nog voordat ik naar de Here mag gaan? Dat zeggen erg zieke mensen, maar soms komt die verzuchting uit de mond van vitale mensen. Het verlangen naar de Here Jezus groeit en wordt sterker. Een oudere zuster die door haar ziekte een tijdlang op de rand van de dood lag en na hulp van artsen weer enigszins herstelde, verzuchtte: ‘Ach, waarom mocht ik nu niet verdergaan? Ik was al zo’n eind op weg naar de Here.’

 

Klik hier om de volledige meditatie te lezen.

 


 

Een rouwbrief zonder rand – Ef. 5:14-21

Soms schrik je als je de post uit de brievenbus haalt. Je houdt een witte enveloppe met een zwarte rand in je handen: een rouwbrief. Soms totaal onverwacht. En een paar minuten later besef je: het contact met degene die je na stond is voor altijd verbroken. Het sterven maakt een eind aan de relatie.

Soms wordt een relatie even grondig verbroken zonder dat de dood tussenbeide komt. Dat is nog moeilijker te aanvaarden. In een interview zegt een oudere man daarover het volgende: “Ja, ik wil graag dat u daar eens over schrijft. Niet eens om een oplossing te bereiken of om schuld uit te delen. Maar wel om aandacht te geven aan het probleem van vereenzaming, doordat kinderen hun ouders niet meer willen zien. Ik heb daar heel veel verdriet van en voel me verschrikkelijk eenzaam.

 

Klik hier om de volledige meditatie te lezen.

 


 

In de put – Matt. 11:2-6; 25-30

Soms kunnen moeiten en verdriet het geloof in de Here onder druk zetten. In zo’n situatie is de satan er als de kippen bij om ons de put in te helpen. Hij houdt ons dan voor dat we ons kennelijk vergist hebben in ons vertrouwen op God. Of dat zijn beloften duidelijk niet voor ons gelden. Of dat de Here niet naar ons hoort omdat wij te zwaar gezondigd hebben.

 

Klik hier om de volledige meditatie te lezen.

 


 

Toegang gratis – Rom. 3:21-31

De Here Jezus wil in de hemel plaats bereiden voor ons. ‘Maar is dat wel voor mij?’ dat is de vraag die toch velen bezighoudt. En dan kijkt men naar eigen zonden en gebreken. Zullen ze straks door de Here niet worden afgewezen. Er ontbreekt immers zo veel aan hun leven. Mensen tobben met dezelfde vraag als Maarten Luther: ‘Hoe krijg ik een genadig God?’ Natuurlijk, net als Luther weten ze van Christus’ lijden en sterven voor  mensen. Maar toch…  Daar blijft de twijfel: komt het wel goed, heb ik wel goed en gelovig geleefd?

En wie de weg opgaat om zelf iets te presteren, die wordt hoe langer hoe meer onzeker. Hoe meer Luther zich inspande om goede werken te doen, hoe wanhopiger hij werd.

Pas toen hij bij het bestuderen van de brief aan de Romeinen las: ‘De rechtvaardige zal uit het geloof leven,’ toen gingen zijn ogen open. Alleen het aanvaarden van Christus maakt ons rechtvaardig voor God.

 

Klik hier om de volledige meditatie te lezen.

 


 

Gedragen – Jes. 46:1-5

Ons leven kan soms moeilijk zijn. Soms lijkt het of ineens alle zorgen en lasten tegelijk op onze schouders neerkomen. We hebben zorgen om een kind dat ernstig ziek is. Of om een ander dat totaal de verkeerde weg opgaat. Onze baan staat op de tocht, onze zaak gaat failliet: je vraagt je later af hoe je er doorgekomen bent.

Zo kunnen we ook tegen het ouder worden opzien. Hoe zal het gaan? Als we maar niet invalide worden, als we ons verstand maar behouden. Als de ziekte van onze partner maar niet verergert.

We maken ons zorgen over de gang van zaken in de kerk en het geloofsleven van onze kinderen. Zo moet je soms veel dragen. Je kunt dan maar moeilijk meer vooruit.

 

Klik hier om de volledige meditatie te lezen.