Hofstad Catechismus – Vraag 8

 

Hoe luidt Gods wet in de 10 geboden?

Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer en vereer ze niet. Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet. Hou de sabbat in ere, het is een heilige dag. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Pleeg geen moord, Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Begeer niet.

 

 

Exodus 20:3 en Deuteronomium 5:7 Vereer naast mij geen andere goden.

 

1. Intro

Zeg samen uit het hoofd de tien geboden op, of kijk hoeveel van de tien geboden je samen kunt weergeven. Bespreek vervolgens de vraag: Ken je de 10 geboden uit je hoofd? Vind je dat belangrijk? Waarom wel of niet?

 

2. Filmintro

Bekijk het filmpje. Daarna is er kort gelegenheid voor hen die iets willen noemen uit het filmpje dat hem of haar geraakt heft.

 

 

3. Verwerking

 

a. De wet van de vrijheid

 

Nadat Jakobus in zijn brief een aantal van de 10 geboden genoemd heeft, zegt hij dit: “Zorg ervoor dat uw spreken en uw handelen de toets kunnen doorstaan van de wet die vrijheid brengt” (Jakobus 2:12). Vorm tweetallen en verdeel de geboden over die tweetallen. Elk tweetal bespreekt nu voor de ge geboden die zij toegewezen hebben gekregen, hoe het naleven van die geboden leidt tot grotere vrijheid. Deel daarna het resultaat in de groep.
b. Bijbelstudie Matteüs 5:21-47

 

Lees samen dit gedeelte. Ga vervolgens in groepjes van 3 aan de slag met de volgende vragen

 • Welke van de 10 geboden worden hier door Jezus expliciet besproken?
 • Wat doet Hij met zijn uitleg van deze geboden?
 • Welk effect heeft dat op jou?
 • Lees Matteüs 5:20. Wat wil Jezus hier duidelijk maken?

Wissel daarna in de groep nog kort even uit wat er in de groepjes besproken is.
c. Twee keer de wet

 

Vorm twee groepen. De ene groep krijgt de volgende teksten: Romeinen 3:19-20; 7:6; Galaten 3:11-12; 4: 4-5. De andere groep krijgt: Romeinen 7:12; 13:8-13; Galaten 5: 13-14. Beide groepen bestuderen deze teksten en noteren op een vel papier wat ze uit deze teksten leren over de wet. Daarna presenteren ze het resultaat aan elkaar. Bespreek ten slotte hoe de inhoud van beide presentaties zich tot elkaar verhouden, en hoe ze met elkaar te rijmen zijn.

 

d. Gesprekspunten

 

 • Wat maakt de 10 geboden zo bijzonder ten opzichte van de rest van Gods Woord? (Zie onder andere: Exodus 31:18)
 • In het filmpje worden de 10 geboden Gods liefdegave genoemd. Ervaar jij de geboden ook zo? Motiveer je antwoord.
 • Is het zinvol de tekst van de 10 geboden geregeld in de kerkdienst voor te lezen? Waarom we of niet?
 • In deze catechismus wordt het morele onderwijs dat God ons geeft besproken aan de hand van de 10 geboden (Dat gebeurt ook in de Heidelbergse Catechismus, zondag 34-44). De uitleg van de 10 geboden wordt zo tot de ruggengraat van het ethisch onderricht. Is dat terecht?
 • Heeft de overheid ook te maken met de wet van God? Alleen de laatste 6 geboden, of ook de eerste vier?
 • Als jij een elfde gebod mocht maken wat zou dat zijn?
 • De joden spreken niet van de 10 geboden, maar van de 10 woorden. Maakt dat verschil?

 

4. Gebed

 

(suggesties voor gebedsvormen)

 1. Lees achtereenvolgends de 10 geboden voor. Na het lezen van elk gebod, is er gelegenheid om daar biddend op te reageren (lof, dank, schuldbelijdenis). Degene die de leiding heeft rond steeds elk gebedsonderdeel af, en leest daarna het volgende gebod
 2. Inventariseer de gebedspunten. En verdeel die over hen die voor willen gaan in gebed.
 3. Vorm groepjes van drie. Ieder vertelt op welke punten hij of zij wil groeien in het naleven van Gods geboden. Daarna bidt ieder voor zijn rechter buur.

 

 

Achtergrondmateriaal

(bedoeld voor degene die de avond voorbereid, en voor wie zich er wat extra in willen verdiepen)

De 10 geboden nemen binnen Gods openbaring een bijzondere plaats in. Ze werden door God zelf in twee stenen platen gegrift (Exodus 31:18) en vormen hét document van de verbondssluiting tussen God en zijn volk. Je komt ze ook verder in de Bijbel geregeld tegen (zie bijvoorbeeld: Jeremia 7:9-10, Hosea 4:2, Matteüs 19:16-19, Romeinen 13:9, Jakobus 2:11). Toch kun je ook deze geboden pas goed begrijpen als je Jezus Christus kent. Want Hij liet ons zien hoe diep en radicaal deze geboden zijn (Matteüs 5). Hij liet zien dat de kern van deze geboden de liefde is (Matteüs 22:36-40). Hij vervulde de wet in onze plaats en droeg aan het kruis Gods straf over onze ongehoorzaamheid. Hij bevrijdde ons van de vloek van de wet. Hij gaf ons zijn Geest die de wet in ons hart schrijft, en ons bereid maakt naar Gods wet te leven. Gehoorzaamheid aan de geboden is de manier om onze liefde te uiten voor wat hij voor ons gedaan heeft (Johannes 14: 21).

 • Bij de Bijbelstudie over Matteüs 5

In Matteüs 5 – 7 lezen we de zogenoemde ‘Bergrede’. Jezus als de nieuwe Mozes heeft een berg beklommen om daar zijn onderwijs te geven (Mat. 5: 1-2). Vanaf de berg geeft Hij de grondwet van zijn koninkrijk. Wie de Bergrede tot zich door laat dringen voelt de spanning die er is tussen de zeer hoge norm die Jezus ons voorhoudt en de dagelijkse praktijk van ons leven. Dat heeft tot allerlei verklaringen van de Bergrede geleid:

 • De Bergrede is voor Jezus’ duizendjarig rijk, nu geldt hij nog niet.
 • De Bergrede is voor geestelijken, voor de leken is het voldoende om zich aan de tien geboden te houden.
 • De Bergrede geldt alleen in het koninkrijk van God /de kerk, niet in de wereld.
 • De Bergrede is een programma voor een revolutionaire omwenteling van deze wereld.

Maar deze preek is gehouden voor Jezus’ discipelen, degenen die in zijn naam geloven. Zij moeten naar zijn woorden luisteren en ze gehoorzamen. Dat kunnen ze zelf niet, maar wat bij mensen onmogelijk is, kan de Heer in hun leven doen (Mat 19: 25-26). In de Bergrede worden je twee wegen voorgehouden. En dan gaat het niet om de brede weg van de goddeloosheid tegenover de smalle weg van een christelijk leven, maar om de brede weg van het religieuze leven tegenover de smalle weg van het werkelijk uit geloof in de genade van Jezus Christus leven. In de Bergrede toont Jezus ons deze beide wegen. De brede weg van de eigengerechtigheid van de schriftgeleerden en Farizeeën, die Gods wet houden, aalmoezen geven, bidden, maar dat uiteindelijk doen om daarmee Gods goedkeuring af te dwingen. En de smalle weg van de groter gerechtigheid van het Koninkrijk (Mat. 5: 20), waar men de geboden in alle diepte wil houden, waar men zelfs de vijand kan liefhebben, waar men in het verborgene goed doet, waar men zich geen zorgen maakt, omdat men weet dat men uit pure genade het Koninkrijk heeft gekregen en God zijn Vader mag noemen. We moeten de Bergrede dus niet los van Christus lezen en ze voor onze revolutionaire ideeën gebruiken. Maar we moeten de betekenis van de Bergrede ook niet beperken tot een bepaalde periode, een bepaald soort mensen, of een bepaald terrein van ons leven.