Hofstad Catechismus – Vraag 51

Wat betekent de hemelvaart van Christus voor ons?

 

Christus is om onzentwil lichamelijk opgevaren, net zoals Hij lichamelijk voor ons naar de aarde gekomen is, en Hij pleit nu voor ons bij Zijn Vader, een plaats voor ons bereidend en Hij heeft ons ook Zijn Geest gestuurd.

 

Hebreeën 2: 4-16
Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

 

1. Filmintro

Bekijk het filmpje. Daarna is er kort gelegenheid iets te noemen uit het filmpje dat je geraakt heeft.

 

 

2. Verwerking

A. Bijbelstudie: Openbaring 12: 1-12

Lees samen Openbaring 12: 1-12.
Bespreek dit gedeelte samen aan de hand van de volgende vragen:

 • Wie is die vrouw?
 • Wat zegt deze tekst over doel hemelvaart?
 • Wat gebeurde er in de hemel?
 • Welke gevolgen heeft dat voor de aarde?
 • Wat merk je daar nou van ?

B.Zoek de dingen die boven zijn

Lees samen Kolossenzen 3: 1-4. Het is belangrijk te begrijpen dat ‘Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is’ overeenkomt met de bede ‘Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde’. Het gaat er dus om dat je leven bepaald wordt door de Koning die regeert in de hemel, en door zijn Koninkrijk.

 • Iedereen krijgt een paar minuten de tijd omdat ‘Richt u op wat boven is’ zo concreet mogelijk in te vullen. Bedenk zoveel mogelijk dingen in je leven waaruit blijkt dat je je daarop richt, of dingen die je zou doen als je je daarop richtte.
 • Ieder schrijft nu de afzonderlijke dingen die je bedacht hebt op Post-it plakbriejes van briefkaartformaat.
 • Plak vervolgens alle briefjes op de want, probeer er samen ordening in aan te brengen, en bespreek het resultaat.

C. Meditatie: Hebreeën 4: 14-16

Lees samen Hebreeën 4: 14-16.
Vorm groepjes van 3 of 4 personen.
Daarna volgt een stilte van 4 minuten, waarin ieder uit deze verzen een klein gedeelte kiest dat hem of haar aanspreekt en vervolgens nadenkt over dat gedeelte.
Daarbij kunnen de volgende vragen helpen:

 • Waarom spreekt dit gedeelte je aan?
 • Wat zou God je hiermee willen duidelijk maken?
 • Wat leert dit gedeelte je over jezelf?

Elk groepje doet nu een rondje waarbij ieder weergeeft welk gedeelte hij of zij gekozen heeft, en vertelt wat hem of haar geraakt heeft.
Je kunt dit afsluiten door samen te bidden voor de punten die naar voren gekomen zijn.

D. Gesprekspunten

 • Is Jezus’ hemelvaart een gebeurtenis om te vieren?
 • Is het in een tijd van ruimtevaart en telescopen moeilijker om in de hemelvaart van Jezus te geloven, dan in die tijd?
 • De nieuwtestamenticus N.T.Wright beschrijft de hemel en de aarde als twee delen van Gods werkelijkheid die uit elkaar gedreven zijn door de zonde. Straks als Jezus terugkomt zullen ze weer één zijn. Wat betekent hemelvaart als je het zo bekijkt?
 • Geloof je en realiseer je je dat Jezus in de hemel voor je pleit (zie b.v. Romeinen 8: 34)? Wat betekent dat voor je?
 • Veel m.n. Rooms katholieke en Oosters orthodoxe christenen geloven dat ook de gestorven heiligen in de hemel voor hun kunnen bidden? Spreekt dat idee je aan? Waarom wel/niet?

3. Gebed

(suggesties voor gebedsvormen)

 • Iemand bidt hardop het Onze Vader, na de aanhef, na elke bede en na de lofverheffing volgt steeds een minuut stilte waarin ieder mediteert over de juist uitgesproken woorden, of waarin die woorden in gedachten verder uitgewerkt en gespecificeerd worden.
 • Neem de briefjes die bij ‘Zoek de dingen die boven zijn’ zijn volgeschreven en verdeel ze over de deelnemers. Hou nu een kringgebed, waarbij je aan de hand van de uitgedeelde briefjes samen bidt voor de komst van Gods Koninkrijk.

Bijlage: Achtergrondmateriaal

(bedoeld voor degene die de avond voorbereidt, en voor wie zich er wat extra in willen verdiepen)

Veertig dagen na zijn opstanding verliet Jezus de aarde en ging Hij terug naar de hemel. Hij werd ‘voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen’ (Hand. 1:9). Dit is weer zo’n verhaal waar wij in een tijd van ruimtevaart en astronomie moeite mee hebben. En toch, als God de schrijver is van het boek van de aarde en het heelal, dan is het te verwachten dat er buiten de dimensies van dat boek een plaats is waar God is. Het verslag van de hemelvaart vertelt dat Jezus langzaam opstijgt tot er een wolk tussen hem en de kijkers schuift. In de Bijbel is een wolk vaak een symbool voor Gods aanwezigheid. Jezus wordt als het ware opgehaald door zijn Vader en opgenomen in Gods glorie.

 

Is het jammer dat Hij er niet meer is? Het was immers zo mooi geweest als we hem nog in levende lijve hadden kunnen aanschouwen? Dat klopt, maar dat is dan wel erg vanuit ons perspectief gedacht. Voor Jezus was er niets mooiers dan terug te keren naar de hemel, nadat Hij hier op aarde zijn taak volbracht had. Bovendien is de hemel voor Hem niet een soort tropisch strand waar Hij van de rust kan gaan genieten. De hemel is het middelpunt van de werkelijkheid, het is het hoofdkwartier van waaruit Hij zijn missie tot een goed einde zal brengen.

 

Als Johannes rond het jaar 90 verbannen wordt naar Patmos, een soort Robbeneiland in de Middellandse Zee, krijgt hij daar visioenen. Hij heeft ze opgeschreven in het Bijbelboek Openbaring. In een van die visioenen ziet Johannes Gods troon en op die troon staat een lam dat eruit ziet alsof het geslacht is, een lam dus dat dood geweest is maar weer leeft. Dat lam begint een boekrol af te wikkelen. Die boekrol blijkt het draaiboek van de geschiedenis te zijn. Hij bevat veel ellende en plagen. Maar dwars door al die plagen en oordelen komt de wereld uiteindelijk tot zijn bestemming: de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (Op. 5-22). In deze visioenen biedt Openbaring ons een kijkje achter de schermen: Jezus regeert vanaf de hemelse troon, Hij zal deze wereld uiteindelijk tot zijn bestemming brengen.

 

Oké, dat is prachtig, maar door Jezus’ vertrek naar de hemel missen we nu toch de mogelijkheid van direct persoonlijk contact? Jezus’ leerlingen moeten dat in eerste instantie ook gedacht hebben. Vlak voor zijn dood, een week of zes voor zijn hemelvaart dus, zei Hij tegen hen: ‘Nu ga ik weg, naar hem die mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt: ‘Waar gaat u naartoe?’ Jullie zijn verdrietig, omdat ik jullie dat gezegd heb. Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden’ (Joh. 16:5-7). Met die pleitbezorger bedoelt Jezus de heilige Geest. Dankzij de heilige Geest wordt het contact met Jezus niet minder, maar juist meer.

 

 • Openbaring 12

We zien de vrouw aangevallen door de draak, die dezelfde blijkt te zijn als de slang van weleer (12: 9). Wie zijn bijbel kent denkt dan terug aan Genesis 3. Daar deed God de belofte dat er vijandschap zou zijn tussen de vrouw en haar nageslacht en de slang en zijn nageslacht, tussen hen die bij God horen en hen die hun weg gaan los van God en dus voor de duivel kiezen. De hele geschiedenis van de mensheid is getypeerd door die strijd, en de duivel doet er alles aan om het nageslacht van de vrouw aan te vallen en te overwinnen. Maar, belooft de HEER in Genesis 3, al bijt de slang de vrouw naar de hiel, uiteindelijk zal het nageslacht van de vrouw hem de kop verbrijzelen.

 

De vrouw is dus Gods volk, de kerk. Dat blijkt ook uit de 12 sterren in haar haar. Het getal 12 is namelijk steeds het getal van de kerk. Deze vrouw zien we in dit visioen op een beslissend moment. Ze staat op het punt een zoon te baren. Hét beloofde nageslacht van de vrouw, dat de slang de kop zal verbrijzelen, zal geboren worden.

 

Er is satan dan ook alles aan gelegen om dit kind te verslinden. Hij zet daar al zijn macht voor in. De grote vuurrode draak heeft zeven gekroonde koppen en tien horens. Het symboliseert de cultuur en de macht van de wereld, die hij inzet in zijn strijd tegen de kerk.
Maar het lukt hem niet. In één beweging waarin alle grote heilsfeiten besloten liggen zien we dit kind na z’n geboorte overwinnen en de troon bestijgen.

 

In deze scene kijk je achter de coulissen van de geschiedenis. Alles draait om de strijd tussen de draak en de vrouw. En in die strijd heeft de Zoon, geboren uit de vrouw, de beslissende overwinning al behaald. De kerk mag onbeduidend lijken, zeker vergeleken met de macht en cultuur van de wereld, maar de overwinning is al zeker.

 

In de tweede scene zien we dat de duivel met zijn engelen uit de hemel wordt gegooid. Dat is allereerst uiterst hoopgevend. De Zoon op de troon is sterker dan satan en zijn machten. Nu al heeft hij in de hemel geen poot meer om op te staan, straks zal hij ook hier op aarde de macht verliezen. En wat dat voor de gelovigen betekent wordt samengevat door die stem die roept: “Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht.” (Op. 12: 10).

 

Maar dat de satan zijn plek in de hemel verliest betekent ook verdubbelde agressie tegen de kerk, de vrouw met de rest van haar nageslacht. Voorlopig is haar plaats in de woestijn.

 

Wat betekent het om in de woestijn te zijn? We noemen 4 dingen:

 

 • Lijden: Voor een beperkte tijd (3 ½ jaar = 1260 dagen) zal de kerk te lijden hebben onder de vervolging van de satan.
 • Afzondering: God heeft de vrouw vleugels gegeven om naar de woestijn te gaan, waar ze buiten het bereik van de slang is (12: 14). Als de kerk trouw is, zal ze zich afzonderen van de wereld. De satan zal veel kinderen van de vrouw kunnen doden, maar de vrouw zelf zal overleven.
 • Verzorging: De woestijn was de plaats waar God zelf voor zijn volk zorgde (manna, water uit de rots enz.). God zorgt voor de vrouw in de woestijn (12: 14).
 • Zicht op het beloofde land: Na de woestijn komt het beloofde land. Daarom leven we hoopvol in de woestijn. Wie trouw blijft aan God zal bij Hem mogen komen (14: 1-5)