Hofstad Catechismus – Vraag 48

Wat is de kerk?

 

God kiest en bewaart een gemeenschap voor zichzelf, uitverkoren voor het eeuwige leven, verenigd in geloof, die samen van Hem houden, Hem volgen, van Hem leren en Hem aanbidden. God zend deze gemeenschap uit om het evangelie te verkondigen en een voorafschaduwing te zijn van het Koninkrijk van Christus, door de kwaliteit van hun samenleving en hun liefde voor elkaar.

 

2 Thessalonicenzen 2:13
Maar voor u, broeders en zusters, geliefden van de Heer, moeten wij God altijd danken. Hij heeft u als eersten uitgekozen om te worden gered door de Geest die heilig maakt en door het geloof in de waarheid.

 

1. Intro

Maak een rondje waarbij ieder vertelt welke rol de kerkelijke gemeente in zijn/haar leven speelt.

 

2. Filmintro

Bekijk het filmpje. Daarna is er kort gelegenheid iets te noemen uit het filmpje dat je geraakt heeft.

 

 

3. Verwerking

A. Bijbelstudie: beelden van de kerk

Verdeel de groep in vieren. Elk groepje bestudeert één beeld van de kerk aan de hand van de onderstaande Bijbelgedeelten. Daarbij is de vraag steeds: wat zegt dit beeld over Jezus en wat zegt dit beeld over de kerk?
Het gaat om de volgende beelden:

 • De kerk als lichaam
  Bijbelgedeelten: Romeinen 12:4-8; 1 Korintiërs 12:12-27; Efeziërs 4:11-16
 • De kerk als schaapskudde
  Bijbelgedeelten: Johannes 10:11-18; Psalmen 23; 1 Petrus 5: 1-4
 • De kerk als tempel
  Bijbelgedeelten: 1 Korintiërs 3:10-17; Efeziërs 2:19-22; 1 Petrus 2: 3-8
 • De kerk als vrouw/bruid
  Bijbelgedeelten: Efeziërs 5:25-27; Openbaring 21:1-3

Elk groepje presenteert daarna de resultaten in de grote groep. Daarna volgt een bespreking, waarbij de volgende vragen aan de orde kunnen komen:

 • Welk beeld spreekt je het meest aan? Waarom?
 • Waar zie je jezelf terug in deze beelden?
 • Hoe verhouden de beelden zich tot je eigen ervaring met de kerk?

B. Meditatie aan de hand van 1 Petrus 2: 9-12

Bij de volgende bijbelstudie gaat het niet zozeer om informatie halen uit de tekst, maar om je laten raken door een deel (misschien maar één woord of gedachte) uit de tekst. Het gaat om ontvangend biddend lezen.

 • Lees twee keer achter elkaar hardop en langzaam 1 Petrus 2: 9-12.
 • Er volgt een stilte van 4 minuten waarin ieder een ‘woord’ (het kan een woord, een paar woorden, een gedachte of een vers zijn) kiest dat hem of haar raakt. Heb je een woord gekozen, blijf het dan voor jezelf ‘proevend en luisterend’ herhalen om het je eigen te maken.
 • Ieder noemt nu welk ‘woord’ hij of zij gekozen heeft. Je legt nog niet uit waarom. Als je wilt mag je het ook voor jezelf houden.
 • Er volgt nu een stilte van 6 minuten waarin je gaat nadenken over het ‘woord’ dat je gekozen hebt: Waarom raakt het je? Wat doet het je? Wat zou er op grond van dit woord in je leven kunnen of moeten veranderen? Enzovoort.
 • Vervolgens deelt ieder één voor één daar iets van in de groep (tenzij je dat te persoonlijk vindt). Daarbij mogen anderen reageren (doorvragen of benoemen wat het hen doet), als het maar gericht blijft op datgene wat die persoon vertelt.
 • Neem weer een tijdje stilte om persoonlijk te bidden over wat naar voren gekomen is, sluit daarna af in een kringgebed waarbij je met en voor elkaar bidt.

C. Gesprekspunten

 • Je zou kerken in drie typen kunnen verdelen: volkskerken (iedereen laat z’n kinderen dopen en blijft lid of hij nu meedraait of niet), belijdende kerken (gedoopte kinderen zijn lid, maar als volwassene moeten ze zelf hun geloof belijden om lid te blijven), en keuzekerken (men voegt zich bij de kerk door belijdenis te doen en gedoopt te worden). Herken je deze verschillen? Wat zijn de sterke en zwakke punten van elk soort kerk?
 • Wat vind je van de volgende stelling: Zoals Jezus jou liefheeft ondanks al je gebreken, zo moet jij de kerk liefhebben.
 • Iemand uit jouw gemeente vertelt je dat hij gaat vertrekken naar een andere kerk omdat hij denk zich daar beter thuis te voelen. Wat is je reactie?
 • Wat zijn de overeenkomsten tussen het lidmaatschap van een club en het lid-zijn van een kerk? Wat zijn de verschillen?
 • Wanneer is iemand niet meer te handhaven als lid van een kerk?
 • ‘Wie God als Vader heeft, heeft de kerk als moeder.’ (Johannes Calvijn) Ben je het met die uitspraak eens?
 • Een kerk die niet werft, sterft. Wat vind je van deze stelling?
 • Hoe kijk je aan tegen de kerkelijke verdeeldheid. Zouden kerken moeten streven naar organisatorische eenheid?
 • Wat is in jouw gemeente al te zien van de volmaakte samenleving die straks komt?

4. Gebed

(suggesties voor gebedsvormen)

 • Verzamel zoveel mogelijk gebedspunten met betrekking tot de kerk en haar taken (zending, lofprijzing, diaconaat, pastoraat, onderwijs,enz). Verdeel die gebedspunten en bidt samen voor de kerk.
 • Iedereen krijgt 4 kaartjes. Schrijf op elk kaartje de naam van een gemeentelid voor wie je zou willen bidden. Geef gelegenheid om de namen te noemen en uit te leggen waarom voor die persoon gebeden wordt. Leg nu alle kaartjes midden in de kring, en breng deze personen in gebed bij God. (Het is niet nodig alle zaken die genoemd zijn weer te noemen).

Bijlage: Achtergrondmateriaal

(bedoeld voor degene die de avond voorbereidt, en voor wie zich er wat extra in willen verdiepen)

Gods doel is niet de redding van losse individuen, maar de vorming van een volk, een gemeenschap. Het deel uitmaken van een christelijke gemeenschap is voor gelovigen dan ook niet een optioneel extraatje. Geloven in Jezus en deel uitmaken van de gemeenschap die Hij aan het vormen is, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De kerk is Gods werk. Hij roept mensen bij elkaar om in deze wereld al iets te laten zien en horen van de wereld die komt. Lid zijn van een kerk begint niet met jouw keuze, maar met Gods roeping. Een kerk is niet een club van mensen die zich verenigd hebben rond een gemeenschappelijk religieus doel. Het is een gemeenschap van mensen die door Jezus aan God verbonden zijn, en daarom aan elkaar. Die gemeenschap wordt ‘kerk’ genoemd sinds de uitvoering van Gods plan door Jezus een nieuwe fase inging, maar dat was niet het begin. Het vormen van een gemeenschap van mensen die willen leven van Gods vergeving en luisteren naar zijn geboden en die zo een modelgemeenschap voor God in deze wereld willen zijn, is een project dat de hele wereldgeschiedenis omspant.
 
God is de hele geschiedenis door bezig met zijn project: de kerk. Het is dus ook aan Hem om te bepalen wat het doel van de kerk is. Het eerste doel van de kerk is dat God de eer en glorie krijgt die Hij verdient. Als Johannes in visioenen een beeld krijgt van de wereld die komt, dan ziet hij een gemeenschap van mensen die God permanent loven en prijzen om wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. Het draait om God en zijn eer. Daar kunnen we het wel eens moeilijk mee hebben: het draait dus niet om ons geluk. Maar de wereld om ons heen laat zien waar het op uitdraait als het geluk van de mens centraal komt te staan. God zij dank zijn we opgenomen in een doel dat buiten onszelf ligt en dat groter is dan onszelf.
 
Het tweede doel van de kerk is het meewerken aan Gods missie, het deelnemen aan zijn wereldproject. Het is niet zo dat de kerk van God een missie heeft, nee, de missie van God heeft een kerk. Via de kerk wil God toewerken naar de nieuwe wereld.
 
Het derde doel van de kerk, dat als het ware de eerste twee doelen ondersteunt, is de onderlinge ondersteuning. Het valt niet mee om in deze wereld Jezus te volgen. Het valt niet mee om gericht te blijven op Gods eer en Gods zaak. Daarvoor hebben we elkaar hard nodig. ‘Elkaar’ is een woord dat in het Nieuwe Testament vaak gebruikt wordt als het leven in de christelijke gemeenschap aan de orde komt: de gelovigen worden opgeroepen om elkaar lief te hebben, elkaar te aanvaarden, elkaar terecht te wijzen, elkaar te dienen, elkaar te vergeven, elkaar te vermanen, elkaar toe te zingen, elkaar te onderrichten, elkaar te troosten, elkaar tot voorbeeld te zijn, elkaar aan te sporen, elkaar zonden te belijden en voor elkaar te bidden.
 

 • De apostolische geloofsbelijdenis over de kerk

De apostolische geloofsbelijdenis is een belijdenis die door vrijwel alle christelijke kerken onderschreven wordt. De belijdenis bevat ook een artikel over de kerk: ‘Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen.’ Wat betekenen die woorden?

 

Eén
We zien om ons heen vele kerken, maar de gelovige weet dat er voor Christus maar één kerk is. Jezus heeft namelijk maar één lichaam waar Hij het hoofd van is. Hij is de goede herder van één kudde. Als je in Jezus gelooft, dan mag je weten dat je van die ene kerk deel uitmaakt. De kerk is één dankzij Jezus. Tegelijk moet de kerk ook steeds meer één worden.

 

Algemeen
Een ander woord voor algemeen is ‘katholiek’. Het betekent dat de kerk van alle tijden en van alle plaatsen is. De kerk is wereldwijd en kan in elke cultuur vorm krijgen. De kerk is ook voor alle soorten mensen, er is geen aanzien des persoons. De kerk is algemeen dankzij Jezus, de Heer van de wereld. Tegelijk moet ze dat ook steeds meer worden.

 

Heilig
De kerk is ook heilig. Dat betekent dat ze door God is apart gezet en aan Hem gewijd. In deze wereld is zij de gemeenschap waar al iets te zien is van de wereld die komt. Heilig betekent ook zonder zonde. Dankzij Jezus is het weer goed tussen God en zijn volk. Dankzij Jezus is de kerk heilig. Tegelijk moet ze dat ook steeds meer worden.

 

Christelijk
Een andere geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea, hanteert hier het woord ‘apostolisch’. In beide gevallen wordt bedoeld dat het evangelie zoals dat door de apostelen is doorgegeven het fundament van de kerk is. Dat evangelie gaat over Christus. Hij is de Heer van de kerk. In de kerk gaat het over wat Hij gezegd en gedaan heeft. De kerk is dus christelijk. Tegelijk moet ze dat ook steeds meer worden.