Hofstad Catechismus – Vraag 32

Wat betekent rechtvaardiging en heiliging?

Rechtvaardiging betekent dat we rechtvaardig verklaard worden voor God. Dat is mogelijk geworden door Jezus’ dood en opstanding.

Heiliging is dat ons leven nu ook werkelijk steeds rechtvaardiger wordt. Dat is mogelijk door het werk van de Heilige Geest in ons.

 

Hebreeën 10: 14
Door deze ene offergave [aan het kruis] heeft hij [Jezus] hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht.

 

 1. Intro

Begin deze avond door samen de Apostolische Geloofsbelijdenis op te zeggen of te zingen.

We gaan het hebben over ‘de rechtvaardiging door geloof’.

Maak een rondje waarbij ieder de volgende zin afmaakt: ‘Rechtvaardiging door geloof’ dat is voor mij ………. Hieronder 3 citaten:

– Rechtvaardiging door geloof is het geloofsartikel waarmee de kerk staat of valt. (Maarten Luther)

– Rechtvaardiging door geloof is de voornaamste pijler waarop de godsdienst rust. (Johannes Calvijn)

– Rechtvaardiging door geloof is iedere keer weer het centrale thema van de prediking geweest in tijden van geestelijke opwekking; vanaf de Reformatie tot de dag van vandaag toe. (James Packer)

2. Filmintro

Bekijk het filmpje.

Daarna is er kort gelegenheid voor hen die iets willen noemen uit het filmpje dat hen geraakt heeft.

 

 

 

3. Verwerking

a. Even een stukje uitleg van de termen

We gaan het hebben over ‘rechtvaardiging’ en ‘heiliging’, en je zou dat de twee geweldige vruchten van het werk van Jezus Christus kunnen noemen.

– Rechtvaardiging

Met woorden als ‘rechtvaardiging’ zitten we in de juridische sfeer. ‘Rechtvaardigen’ betekent in de Bijbel ‘rechtvaardig verklaren’: over iemand die terecht staat wordt verklaard dat hij of zij in geen enkel opzicht strafbaar is, maar recht heeft op alle voorrechten die toekomen aan degenen die de wet houden.

Als God je rechtvaardigt betekent dat dus dat Hij je je schuld niet toerekent, maar je wel de totale gerechtigheid en heiligheid van Jezus toerekent, en je als zijn kind aanvaart. (Zie bijvoorbeeld: Romeinen 3: 21-24 en 4: 4-9).

Heiliging

Heiliging is het werk van Gods Geest in je leven waardoor je nu ook steeds meer wordt wat je in Christus voor God al bent (rechtvaardig). Daar zitten twee kanten aan: je leert breken met zelfgerichtheid en zonde en je leert leven zoals je bedoeld bent. Niet alleen de rechtvaardiging, maar ook de heiliging is het werk van God, maar de Geest schakelt daarbij wel onze wil in: “Dood uw zondige wil door de Geest” (Romeinen 8: 13), “Leg de oude mens af, en trek de nieuwe mens aan” (Efeziërs 4: 22-24). ( Zie verder bijvoorbeeld: Galaten 5: 22-23; Filippenzen 2: 12-13; Colossenzen 3: 9-10) Bespreek de volgende vragen: – Geloof je dat God je al je zonden vergeeft, en dat Hij jou al het goede van Jezus toerekent? (neem even een paar minuten stilte om er over na te denken wat dat allemaal inhoudt) Wat betekent dat voor je en hoe verandert dat je leven? – Vertel eens iets over het proces van heiliging in jouw leven? Noem 1 punt waarin je echt nog een concrete stap wil maken. – Sluit dit onderdeel af met een (kring)gebed, waarbij je eerst samen God looft en prijst om zijn rechtvaardiging en Hem vraagt om de realiteit daarvan te laten landen in je leven. Daarna bidt je voor de concrete stappen die genoemd zijn.

b. Bespreking van zondag 23 (v.a.60) van de Heidelbergse Catechismus

Vanaf zondag 7 tot en met zondag 22 behandelt de Heidelbergse Catechismus het geloof aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis.

Zondag 23 begint dan met de vraag: Wat heb je er nu aan dat je dit gelooft?

Het antwoord op die vraag is:

Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven.

Daarop volgt vraag en antwoord 60: Hoe bent u rechtvaardig voor God?

Alleen door waar geloof in Jezus Christus 1 . Al klaagt mijn geweten mij aan, dat ik tegen alle geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en dat ik nog altijd uit ben op elk kwaad 2 , toch schenkt God mij, zonder enige verdienste van mijn kant, alleen uit genade 3 , de volkomen voldoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus 4 . Hij rekent mij die toe 5 , alsof ik nooit zonde had gehad of gedaan, ja, alsof ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht had die Christus voor mij volbracht heeft 6 . Aan deze weldaad heb ik alleen deel, als ik die met een gelovig hart aanneem 7 .

1 Rom. 3:21-26; 5:1, 2; Gal. 2:16; Ef. 2:8, 9; Fil. 3:9.

2 Rom. 3:9; 7:23.

3 Deut. 9:6; Ezech. 36:22; Rom. 3:24; 7:23-25; Ef. 2:8; Tit. 3:5.

4 1Joh. 2:1, 2.

5 Rom. 4:4-8; 2Kor. 5:19. 6 2Kor. 5:21. 7 Joh. 3:18; Rom 3:22.

– Lees deze vraag en antwoord hardop. Neem daarna een minuut of vijf om in stilte na te denken wat hier staat en wat het voor je betekent. Eventueel kun je de verwijsteksten opzoeken.

– Bespreek nu deze vraag en antwoord aan de hand van de volgende vragen:

-Wat heeft je geraakt, geïnspireerd? Wat vind je moeilijk of roept weerstand of vragen op?

c. Over de verhouding tussen rechtvaardiging en heiliging

Rechtvaardiging (God accepteert je) en heiliging (een leven zoals God het bedoeld heeft), hoe verhouden die zich tot elkaar. Je kunt drie visies onderscheiden:

1) moralisme : heiliging —-> rechtvaardiging

Je moet goed leven en dan accepteert God je, of iets subtieler:OK Jezus is voor je zonden gestorven, maar nu moet jij wel je aan de geboden houden, anders krijg je met Gods afwijzing te maken.

2) relativisme: rechtvaardiging –/–> (heiliging)

God heeft mij uit genade gered, dus doet het er niet zo veel toe of dat nu ook werkelijk mijn leven verandert.

3) leven uit genade: rechtvaardiging —-> heiliging

Wie geloof mag weten dat het helemaal goed is met God, in Christus heb je alles al, en dat is nu ook een sterke stimulans om door de Geest je leven steeds meer zo te laten worden zoals God het bedoeld heeft.

Bespreking:

– Kun je iets vertellen over hoe in jou leven de relatie tussen rechtvaardiging en heiliging ligt?

– Het is nog niet zo makkelijk om echt uit genade te leven.

Het is net als paardrijden zonder zadel: je hangt er zo maar aan de ene (morlaisme) of andere (relativisme) kant naast. Wat is een groter gevaar in jouw leven: moralisme of relativisme?

d. Gesprekspunten

• Is het mogelijk dat je vanwege de boodschap van genade minder toegewijd gaat leven?

• Wat vind je van deze stelling: Genade is gratis, maar niet goedkoop.

• Wat betekent: Je wordt gered door je geloof, niet vanwege je geloof?

• Vertel eens iets over wat er in je leven is veranderd of verandert vanwege je geloof.

• Wat heeft je geraakt in de bespreking van dit onderwerp?

 

4. Gebed

– Heb je aan het eind van 3a al een (kring)gebed gedaan, dan kun je afsluiten door samen het Onze Vader te bidden.

– Dank God voor wat je in Christus al gekregen hebt (maak samen een zo uitgebreid mogelijke opsomming), en bidt Hem om dat door zijn Geest ook werkelijkheid te laten worden in je leven van alle dag.

Achtergrondmateriaal

(bedoeld voor degene die de avond voorbereidt, en voor wie zich er wat extra in willen verdiepen)

De kracht van genade

Wat motiveert mensen om goed te leven (heiliging)? Waarom liegen we niet? Waarom geven we geld aan een goed doel? Wat motiveert ons? Twee motieven kunnen daarbij een rol spelen.

Het eerste motief is angst voor straf. De angst voor een boete zorgt ervoor dat je netjes stopt voor het rode licht. De afkeurende stem van je ouders, die onderdeel van je geweten geworden is, voorkomt dat je ongegeneerd boert. Misschien houdt de angst voor Gods eeuwige straf je af van grote zonden.

Een tweede motief is trots. Jij bent niet zoals die onbetrouwbare en leugenachtige mensen, jij spreekt de waarheid. Jij houdt je altijd oprecht aan Gods geboden, dus jij bent overtuigd van zijn goedkeuring. Jij bent fatsoenlijk opgevoed, dus zul je nooit zoiets doen. Angst en trots zijn sterke motieven, maar ze zijn allebei wel zelfgericht. Daarin schuilt gelijk de beperking ervan. Want als een leugen veel oplevert en de kans om betrapt en gestraft te worden erg klein is, dan is er ineens weinig over van de drijfveer om de waarheid te spreken. Als we onszelf moeten handhaven of als we de verantwoordelijkheid af kunnen schuiven, dan blijken we ineens in staat om dingen te doen die we nooit voor mogelijk gehouden hadden. Bijbels gezien is dat ook wel begrijpelijk, want zelfgerichtheid is nu juist de kern van de zonde. Hoewel deze motieven ons voor veel slechte dingen kunnen behoeden, bevestigen ze anderzijds juist de drijfveer van het kwade: onze zelfgerichtheid.

Er is dan ook een sterker motief nodig. Dat motief is het delen in Gods genade, geloven dat Jezus voor jouw zonden aan het kruis stierf. Dat maakt namelijk een einde aan je trots. Jouw zonde was blijkbaar zo erg, dat het alleen op die manier weer goed kon worden met God. Wie beseft hoe groot z’n zonde is tegenover God, voelt zich niet langer beter dan een ander. En wie beseft dat Jezus daarvoor moest sterven, krijgt een bloedhekel aan de zonde. Dat motief maakt ook een einde aan je angst. Jezus houdt blijkbaar zo eindeloos en onvoorwaardelijk van jou, dat Hij in jouw plaats Gods straf onderging. Daarom zal God je nooit meer laten boeten voor je fouten. Johannes zegt het zo: ‘De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf’ (1 Joh. 4:18).

De arbeiders die volstrekt onverdiend een volledig dagloon kregen, wilden altijd wel voor die wijnboer werken (Mat. 20:1-16). Toen hij in de omhelzing en in het feest de onverdiende diepe liefde van zijn vader had geproefd, wilde de jongste zoon niets anders meer dan bij zijn vader zijn en voor hem werken (Luc. 15:11-32). Niets motiveert ons zo sterk om voortaan te leven zoals God het wil, als zijn genade en zijn liefde.

(Uit: Jasper Klapwijk, Basics van de Bijbel, pag. 129-130)