Hofstad Catechismus – Vraag 25 en 26

 

Betekent de dood van Christus dat al onze zonden vergeven worden?

Ja, omdat Christus’ dood aan het kruis genoeg was om te betalen voor de straf op onze zonde, rekent God ons Christus’ rechtvaardigheid aan alsof het onze eigen gerechtigheid zou zijn en zal Hij onze zonden niet meer gedenken.

 

2 Korintiërs 5: 21
God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. 

 

 

Waarvan heeft Christus ons nog meer verlost?

Christus’ dood is het begin van de verlossing en vernieuwing van ieder deel van de gevallen schepping, zoals Hij op krachtige wijze alle dingen leidt tot Zijn eigen glorie en het goede voor zijn schepping

 

Kolossenzen 1: 19-20

In hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op de aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

 

1. Intro

Denk allemaal even na over deze vraag: “Waarom heb ik Jezus Christus nodig?”

Maak vervolgens een rondje waarbij ieder in een paar zinnen zijn of haar antwoord geeft.

Bespreek daarna nog kort de verschillen en overeenkomsten tussen de antwoorden.

2. Filmintro

Bekijk de filmpjes. Daarna is er kort gelegenheid voor hen die iets willen noemen uit het filmpje dat hen geraakt heeft. Welk van beide filmpjes spreekt je het meest aan? Waarom?

 

3. Verwerking

a. Bijbelstudie Kolossenzen 1: 12-23

– Deel het Bijbelgedeelte uit afgedrukt op een A4-tje met ruime marge.
– Lees het gedeelte eerst samen.
– Neem daarna 5 minuten om individueel het gedeelte nogmaals te lezen en te bestuderen.

Plaats daarbij uitroeptekens bij woorden/verzen die je aanspreken en vraagtekens bij woorden/verzen die vragen oproepen.

Kies ook het (gedeelte van het) vers uit dat je het meest aanspreekt en onderstreep dat.

– Bespreek nu samen het gedeelte:

 • laat ieder vertellen wat hij of zij onderstreept heeft
 • waar zitten verder de uitroeptekens?
 • waar zitten de vraagtekens? Bespreek die.
 • welke verzen gaan meer over vraag 25, en welke meer over vraag 26?

b. Brainstorm en gebed

Wat is de betekenis van Jezus sterven aan het kruis voor:

 1. de manier waarop jij met je fouten en falen omgaat
 2. jouw inzet voor recht en gerechtigheid
 3. de manier waarop je omgaat met natuur en milieu
 4. de manier waarop jij je dagelijks werk doet
 5. jouw kijk op gezonheid en sport

Behandel deze 5 onderdelen één voor één:

 • brainstorm samen over wat de betekenis van Jezus’ verzoeningswerk aan het kruis is voor dat specifieke onderdeel. Probeer concrete voorbeelden te geven.
 • sluit elk onderdeel af door samen te bidden (eerst even gebedspunten bij dit onderdeel inventariseren).

c. Bijbelstudie Psalm 32

Psalm 32 is een Psalm van David. Je kunt deze Psalm heel goed lezen tegen de achtergrond van 2 Samuël 11: 1- 12: 14. David eiste als een oosters vorst de vrouw op die hij begeerde, ruimde daarvoor haar man uit de weg. Maar als God hem door middel van de profeet Natan confronteert met zijn zonde, komt hij tot berouw en schuldbelijdenis en ontvangt hij vergeving.

 • lees samen Psalm 32
 • daarna volgt 5 minuten stilte waarin ieder de Psalm nogmaals aandachtig leest. Kies daarbij zowel het gedeelte dat je het meest positief raakt, als het gedeelte waarbij je de meeste vragen hebt of dat het meeste weerstand oproept.
 • wissel nu eerst met elkaar de gedeelten uit die je positief geraakt hebben, en dan die welke vragen of weerstand opriepen.
 • bespreek ook nog de volgende vragen:
  • wat is er nodig om echt berouw te hebben over je zonde?
  • welke rol spelen berouw, schuldbelijdenis, en vergeving ontvangen in je eigen leven?

d. Gesprekspunten

 • Klopt de volgende stelling:

Vroeger was er vooral aandacht voor het feit dat Jezus voor onze zonden gestorven was. Tegenwoordig is er ook meer aandacht voor het feit dat Hij het Koninkrijk van God kwam brengen en deze hele wereld wil vernieuwen.

 • Maak de volgende zin af: “Als Jezus je al je zonden vergeeft, dan ………”
 • Welke aansporing is er nog om te gaan voor het goede als God je toch al “Christus’ rechtvaardigheid toerekent alsof het je eigen gerechtigheid zou zijn.” ?

4. Gebed

(suggesties voor gebedsvormen)

 1. Zie onder ‘Verwerking’ onderdeel b.
 2. Verdeel de aanspraak, de 6 beden en de lofprijzing (Want van U…) van het Onze Vader over de deelnemers. Iedereen denkt er een tijdje over na wat die woorden inhouden. Vervolgens bidt je een kringgebed, waarbij ieder het onderdeel van het Onze Vader dat hij of zij gekregen heeft in gebed iets verder uitwerkt.

Bijlage: Achtergrondmateriaal

(bedoeld voor degene die de avond voorbereidt, en voor wie zich er wat extra in willen verdiepen)

 • Biertje of Bijbel
  • bekijk de volgende meditatie: Biertje of Bijbel
  • In deze meditatie gaat het over het feit dat het hele leven (Biertje en Bijbel) een leven is dat door de verlossing van Jezus weer op God gericht moet zijn, en dat we niet een tegenstelling moeten maken tussen een geestelijk leven (Bijbel) en een gewoon leven (Biertje).
 • Ook de schepping wordt verlost

Volgens de gnostiek maakt de echte spiritualiteit zich los van deze wereld. Ze is gericht op het geestelijke in plaats van het materiële, meer op de hemel dan op de aarde. Dat is echter niet terecht. Volgens de Bijbel werkt God niet toe naar een hemel vol met zielen, maar naar een nieuwe aarde vol met bloedwarme levende mensen. Jezus kwam niet alleen om mensen vergeving te schenken en verzoenen met God, Hij kwam deze hele wereld verlossen en herstellen. Toch heeft ‘geestelijk’ door de tijd heen de betekenis ‘immaterieel’ en ‘onstoffelijk’ gekregen. Een dominee heeft in die benadering een geestelijk ambt, een boswachter niet, want die is met aardse zaken bezig. Gebed is een geestelijke bezigheid, een luier verwisselen niet. Lofliederen zingen is geestelijk, de liefde bedrijven is vleselijk. Wie echt geestelijk wil leven moet zich dus terugtrekken uit deze wereld. Hoe ascetischer iemand leeft hoe beter. De hoofdlijn van het Bijbelse verhaal maakt echter duidelijk dat dit een vergissing is. In de Bijbel is iets ‘geestelijk’ als het in overeenstemming is met de Geest van God. Die Geest was betrokken bij de schepping van deze wereld en werkt mee aan de vernieuwing ervan. Ook voor de vernieuwing van deze schepping hing Jezus aan het kruis. Daarom ziet Paulus weinig geestelijks in een ascetische levenshouding: ‘Alles wat God geschapen heeft is goed. Niets hoeft te worden verworpen als het onder dank wordt aangenomen’ (1 Tim. 4: 4-5). Een christen hoeft zich niet terug te trekken uit deze wereld, want dit is Gods wereld. Verbondenheid met de aarde en inzet voor het behoud van de schepping is juist een onderdeel van de Bijbelse spiritualiteit. Aan de andere kant kan een christen maar niet onbekommerd meedoen met de wereld om hem heen. Veel in deze wereld en in ons eigen hart is namelijk niet geestelijk, wordt niet geleid door de Geest van God. Het is de taak van een christen en van de christelijke kerk om in deze wereld al iets te laten zien van het koninkrijk van God. Dat brengt soms zelfverloochening en strijd met zich mee. Maar die strijd is nooit hopeloos, want Jezus heeft het kwaad overwonnen en zal straks zijn rijk vestigen op de nieuwe aarde. Ook die hoop is een kenmerk van christelijke spiritualiteit.