Hofstad Catechismus – Vraag 21-23

Wat voor een verlosser is nodig om ons bij God terug te brengen?

 

Een verlosser, die echt mens en tegelijk echt God is.

 

Jesaja 9: 5
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

 

Waarom moet de verlosser echt mens zijn?

 

Omdat Hij in de menselijke natuur voor ons heel de wet volmaakt kan gehoorzamen en de straf voor de zonde van de mens kan dragen; en ook omdat hij kan meevoelen met onze zwakheden.

 

Hebreeën 2: 17
Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters; alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden.

 

Waarom moet de verlosser echt God zijn?

 

Opdat door zijn Goddelijke natuur zijn gehoorzaamheid volmaakt en genoegzaam zou zijn, en opdat Hij in staat zou zijn de rechtvaardige toorn van God tegen de zonde  te dragen en de dood te overwinnen.

 

Handelingen 2: 24
God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden.

 

1. Intro

Ieder kiest uit de onderstaande 8 plaatjes met afbeeldingen van Jezus, die welke hem of haar het meest aanspreekt. Daarna legt iedereen zijn keuze kort uit.

Beelden van Jezus

2. Filmintro

Bekijk de filmpjes. Na elk filmpje is er kort gelegenheid voor hen die iets willen noemen uit het filmpje dat hen geraakt heeft.

 

 

 

 

 

3. Verwerking

a. Bijbelstudie: Johannes 8 (echt God)

Lees eerst samen Johannes 8: 37-59.

 • In tweetallen gaan we vervolgens aan de slag met vers 48-59. In dit gedeelte komt duidelijk naar voren dat Jezus claimt veel meer te zijn dan alleen maar een mens. Welke claims maakt Jezus hier? In welke verzen? Wat betekent dat? Wissel dat daarna in de hele groep met elkaar uit.
 • Inventariseer samen andere uitspraken van Jezus en teksten over Hem, die je kent, en die duidelijk laten zien dat Hij God is.
 • Bespreek tenslotte samen de volgende uitspraak van C.S. Lewis:

  “Iemand die slechts mens is en het soort dingen zou zeggen die Jezus zei, zou geen groot zedenleraar kunnen zijn. Hij moet of krankzinnig zijn – zoals iemand die beweert een gekookt ei te zijn – of hij moet de duivel zelf zijn. U moet een keus maken. Of deze man was en is de Zoon van God, of Hij was gek of nog erger.”

Deze uitspraak toegelicht in een schema:

Schema Jezus

b. bijbelstudie Hebreeën

De schrijver van Hebreeën gebruikt de figuur van de hogepriester uit het Oude Testament om duidelijk te maken wie Jezus is: de enige volmaakte Hogepriester.
De hogepriester speelde een belangrijke rol in de verzoening van het volk met God. Aan de ene kant representeerde hij het volk, en was hij ook één met hen. Aan de andere kant representeerde hij God naar het volk toe. In hem zagen zij God de verzoening brengen.
Verdeel de groep in drieën.
Elk groepje bestudeerd één van de volgende teksten (10 minuten):

 • Hebreeën 2: 14-18
 • Hebreeën 4: 14-16
 • Hebreeën 5: 7-9

Daarbij worden de volgende vragen beantwoord:

 • wat zegt deze tekst over Jezus?
 • wat betekent dit voor ons?.

Als de 3 groepen weer samen zijn presenteert elk groepje zijn bevindingen waarbij de tekstgedeeltes voorgelezen worden.

 

c. Gesprekspunten

 • Denk je dat het voor Jezus makkelijk was om mens te zijn omdat Hij ook God was?
 • Wat vind je moeilijker om te geloven, dat Jezus echt mens is, of dat Hij echt God is?
 • Dit onderwerp wordt in de dogmatiek ‘de twee naturen-leer’ genoemd: Jezus heeft zowel de goddelijke als de menselijke natuur. Is dit alleen maar een stuk dogmatiek voor je, of kun je het ook praktisch toepassen: wat betekent het voor jou?
 • Wat betekent het concreet voor jou, dat Jezus echt mens is? Op welke momenten ben je je er van bewust dat Jezus mens is?
 • Wat betekent het concreet voor jou, dat Jezus God is? Op welke momenten ben je je er van bewust dat Jezus God is?
 • In kinderbijbelplaatjes van Jezus met zijn discipelen zie je direct wie van he Jezus is. Zou dat in het echt ook zo geweest zijn?

 

4. Gebed

(suggesties voor gebedsvormen)

a. Iemand gaat voor in het bidden van het Onze Vader, waarbij na elke bede een moment van stilte genomen wordt, waarjn ieder er voor zichzelf over nadenkt wat die bede inhoudt.
b. Degene die het gebed leidt geeft aan dat ieder die wat naar voren wil brengen in gebed dat kan doen, daarna bidt hij/zij zelf en het gebed wordt afgesloten met een gezamenlijk uitgesproken Onze Vader.

 

Achtergrondmateriaal

(bedoeld voor degene die de avond voorbereidt, en voor wie zich er wat extra in willen verdiepen)

 

Vers 56: ‘Abraham verwachtte mijn komst’ ; Letterlijk: Abraham verwachtte mijn dag; alle Joden verwachtten ‘de dag’ , dat is de dag des HEREN, de dag waarop de HEER zelf zou komen om alles recht te zetten. Dat klinkt mee als Jezus zegt: Abraham verwachtte mijn dag. Zo stelt Hij zich gelijk met God.

 

vers 57: De joden kunnen niet geloven dat Jezus dit bedoelde, en daarom is er nog maar één alternatief: Hij heeft iets gezegd, dat nergens op slaat.
NB Van iemand zeggen dat hij Abraham gezien heeft als tie 50 is, komt bij deze tekst vandaan.

 

vrs 58: Nu maakt Jezus nog duidelijker dat Hij echt bedoeld heeft wat de joden niet wilden geloven: Letterlijk: Voor Abraham was, Ik Ben. (niet : voor Abraham was, was ik er). Jezus stelt zich zo gelijk met ‘Ik ben, die Ik ben’, met God zelf.

 

vrs 59: stenigen was de straf voor Godslastering
Jezus presenteert zich dus duidelijk als God. En dat niet alleen in Johannes 8, het is de doorgaande boodschap van de hele Bijbel. Zo vergeeft Jezus zonde, en dan zeggen de joden terecht ‘Wie kan zonde vergeven dan God alleen?’ (Marcus 2: 1-12). Verder laat Jezus zich verschillende keren aanbidden, terwijl bijvoorbeeld engelen dat nooit toelaten.

 

Waarom is het zo belangrijk dat Jezus werkelijk is wie de evangeliën zeggen dat Hij is?
Omdat daar onze redding ligt. Alle religies en alle goeroes van Boedha tot Johan Cruijff zeggen: dat is de weg, ga die; doe dat en je zult leven. Uiteindelijk wordt je zo altijd op jezelf teruggeworpen. Maar Jezus zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven; Ik ben God naar jullie toegekomen, Ik heb alles voor je gedaan: kom tot Mij en ik geef je eeuwig leven.