Hofstad Catechismus – Vraag 15

Aangezien niemand de wet kan houden, wat is dan de bedoeling daarvan?

Opdat wij de heilige natuur en de wil van God kennen, en de zondige natuur en de ongehoorzaamheid van onze harten, en daarmee onze behoefte aan een Verlosser. Ook onderwijst de wet ons en spoort ons aan om een waardig leven te leven voor onze Verlosser.

 

Romeinen 3:20
Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen.

 

1. Intro

Laat iedereen even kort nadenken over de volgende vragen:

 • Wat maakt de wet duidelijk over God?
 • wat maakt de wet duidelijk over jezelf?

Maak een rondje waarbij iedereen kort antwoord geeft op beide vragen.

 

2. Filmintro

Bekijk het filmpje. Daarna is er kort gelegenheid voor hen die iets willen noemen uit het filmpje dat hem of haar geraakt heeft.

 

 

 

3. Verwerking

Bijbelstudie over Paulus en de wet

Vorm twee groepen. De ene groep krijgt de volgende teksten (teksten evt. van tevoren uitprinten): Romeinen 3:19-20; 7:6; Galaten 3:11-12; 4:4-5. De andere groep krijgt Romeinen 7:12; 13:8-13; Galaten 5: 13-14.
Beide groepen bestuderen de teksten en noteren op een vel papier wat ze uit deze teksten leren over de wet. Daarna presenteren ze het resultaat aan elkaar.
Bespreek tenslotte hoe de inhoud van beide presentaties zich tot elkaar verhouden en hoe ze met elkaar te rijmen zijn.

 

Gespreksspel

Schrijf elk van de volgende vragen of stellingen op een apart kaartje:

 • Wat komt er als eerste bij jou op als je de woorden ‘wet van God’ hoort?
 • Vertel een ervaring waarbij je gemerkt hebt dat het goed voor je was om je aan een concreet gebod van God te houden.
 • Wat vindt je van deze stelling: Hoe beter ik mijn zonden leer kennen, hoe meer ik groei in m’n geloof.
 • Wie het goede doet uit angst voor straf, heeft het evangelie nog niet begrepen. Wat vind je van deze uitspraak?
 • Gods geboden maken je vrij. Herken je daar iets van in je eigen leven? Licht je antwoord toe.
 • Wat is voor jou het belangrijkste van Jezus werk, dat Hij redt van de zonde? Of zou jij iets anders als het belangrijkste noemen.
 • Heb je recent nog iets anders gedaan dan je normaal zou doen omdat je je liet corrigeren door Gods wet? Zo ja, wat?
 • Jezus liet de rijke jongeman (Matteüs 19:16-22) voelen dat hij meer aan z’n bezit hechtte dan aan het volgen van Jezus. Kun je aangeven op welk terrein jouw zwakke punt ligt?
  Maak van de kaarten een stapeltje. Ieder gooit om de beurt een dobbelsteen. Wie 1 of 6 gooit krijgt een kaart en reageert op de stelling of beantwoordt de vraag. Daarna mogen de anderen reageren of aanvullende vragen stellen. Zo ga je door tot je alle kaartjes gehad hebt.

Wat de tien geboden zeggen over wie God is

Vorm tweetallen en verdeel de tien geboden over die tweetallen (zie voor de tien geboden Exodus 20: 1-17; zie voor de nummering van de geboden de Heidelbergse Catechismus zondag 34).
Bespreek als tweetal voor het gebod/ de geboden die je toegewezen gekregen hebt, wat dit gebod duidelijk maakt over Gods karakter.
Presenteer daarna het resultaat aan elkaar en bespreek dat samen.

Gesprekspunten

Zie het bovenstaande stellingenspel. Je kunt die stellingen en vragen natuurlijk ook bespreken los van de spelvorm.

 

4. Gebed

(suggesties voor gebedsvormen)

 • Vorm tweetallen. Vertel aan elkaar een concreet punt waarin je het moeilijk vindt God gehoorzaam te zijn. Bespreek dat samen, en kijk of je elkaar daarin verder kunt helpen. Bidt vervolgens voor elkaar (eventueel kun je een afspraak maken om over twee weken elkaar te vragen hoe het er nu mee staat).
 • Inventariseer de gebedspunten die er leven, verdeel die over degenen die voor willen gaan in gebed, en bidt samen.
 • Lees steeds één van de tien geboden voor. Laat daarna een moment van stilte volgen zodat ieder zijn eigen zonden op dit punt kan belijden. Loof God vervolgens voor wat uit dit gebod blijkt over wie Hij is.

Achtergrondmateriaal

(bedoeld voor degene die de avond voorbereidt, en voor wie zich er wat extra in willen verdiepen)

   • New City Catechismus Vraag & Antwoord 15
   • Lees ook zondag 44 vraag en antwoord 115 van de Heidelberger Catechismus
   • Paulus spreken over de wet: (Uit: Beter nieuws uit het Nieuwe Testament, Jasper Klapwijk, pag.75-77)

Paulus’ spreken over de wet wordt bepaald door zijn denken over de rechtvaardiging door het geloof. Het evangelie dat God ons uit pure genade als kinderen aanneemt en van de zonde bevrijdt moet altijd naar twee kanten afgegrensd en verdedigd worden. Dat verklaart dat Paulus het ene moment heel negatief over de wet lijkt te spreken, en het volgende moment juist weer heel positief. Aan de ene kant vind je dan uitspraken als: De wet doet zonde kennen, en brengt ons zo de dood. De wet brengt ons Gods straf; Maar God zij dank zijn we niet meer onder de wet, Jezus heeft ons van de wet bevrijd (zie bijv: Rom. 2:12; 3:19; 4:15 ;7: 6; Gal. 2: 19-20, enz). Maar aan de andere kant zegt Paulus ook dat de wet goed en volmaakt is, en dat de samenvatting van de wet de liefde is (Rom. 7: 12; 13: 8; Gal. 5: 13-14).
De twee fronten waartegen Paulus zich in zijn spreken over de wet opstelt zijn aan de ene kant het wetticisme en aan de andere kant het antinomisme.

 

Tegen het wetticisme
Als Paulus negatief spreekt over de werking van de wet, en als hij uitlegt dat we niet meer onder de wet zijn, maar onder de genade, dan keert hij zich tegen het wetticisme. De gedachte dat jij Gods gunst moet verdienen door goed te leven en de geboden te houden was breed aanwezig in het jodendom. Maar ten diepste is elke religie er zeer vatbaar voor omdat de kern van de zonde is dat we onszelf willen verlossen.

 

Daarbij is het belangrijk te zien dat het niet zo is dat we uit genade gered worden, en dat we daarna dan weer de wet moeten vervullen om Gods gunst te behouden. Niet alleen op het gebied van de rechtvaardiging, maar ook op dat van de heiliging leven we van genade.
Dat onze rechtvaardiging niet door de wet, maar door de genade in Christus verkregen wordt zegt Paulus bijvoorbeeld in Romeinen 3: 20-22: “Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen. Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven.

 

Dat ook onze heiliging door Gods genade en Geest tot stand komt en niet het gevolg is van onze eigen inzet om de wet na te leven blijkt duidelijk uit wat Paulus zegt in Romeinen 7: 6: “We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de Geest.

 

Tegen het antinomisme
Met zijn positieve uitspraken over de wet staat Paulus aan een ander front. Daarmee neemt hij namelijk stelling tegenover het antinomisme (anti = tegen, nomos= wet). Waar het evangelie van de genade gepreekt wordt en mensen wordt voorgehouden dat het heil een geschenk is van God en dat wij daar helemaal niet aan hoeven bij te dragen, zijn er altijd mensen die daaruit de conclusie trekken dat we dus kunnen doen wat we willen. Als God toch uit pure genade alle zonden vergeeft, dan maakt het ook niet zoveel meer uit hoe we leven en of we ons aan de wet houden. Zegt Paulus zelf niet dat we bevrijd zijn van de wet?
Martyn Lloyd-Jones schijnt gezegd te hebben dat je het evangelie van genade nog niet echt radicaal hebt durven preken als je deze reactie nog nooit hebt opgeroepen. Paulus preekte de genade in al zijn radicaliteit, en Paulus kreeg er mee te maken dat zijn boodschap zo verdraaid werd dat daar de conclusie uit werd getrokken dat de wet had afgedaan en je kon leven zoals je zelf wilde (zie bijv. Rom.3: 7-8; Rom. 6: 1 en 15).

 

Maar wie heel Paulus onderwijs tot zich door laat dringen merkt dat het niet zo is dat hij alleen maar negatief over de wet is. Als middel om het heil te verdienen of daaraan bij te dragen heeft de wet afgedaan. Maar wie gelooft en door Gods genade verlost wordt van de zonden ontvangt ook de Heilige Geest. En het is die Geest die de wet in je hart schrijft en je leert leven naar Gods geboden. We zijn bevrijd van het uiterlijke naleven van de wet om Gods gunst te verdienen, maar we zijn bevrijd tot het van binnenuit uit dankbaarheid naleven van de wet om wat Hij voor ons gedaan heeft (zie bijvoorbeeld Rom. 8; Gal. 5).

 

De vrijheid die Jezus geeft is een vrijheid van de vloek van de wet en van de schuld. In zijn brief aan de Galaten maakt Paulus zich heel sterk voor die vrijheid. Maar hij schrijft ook: Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ (Gal.5: 13-14). Echte bevrijding maakt je niet los van de wet, maar leert je leven zoals God het bedoeld heeft, dat wil zeggen: in dienende liefde, volgens zijn geboden. En zoals een vis alleen vrij is in het water, is een mens alleen in zijn element als hij zich, door Jezus’ liefde gedrongen, door de Geest laat leiden op de weg van Gods wet.