Hofstad Catechismus – Vraag 13 en 14

Kan iemand de wet van God volkomen houden?

Sinds de zondeval is er geen mens meer in staat geweest de wet van God volkomen te houden, maar de wet wordt voortdurend overtreden in gedachten, woorden en daden

 

Romeinen 3:10-12
Zo staat er ook geschreven:‘Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één, er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt.Allen hebben ze zich afgewend, heel de mensheid is verdorven.Er is geen mens die nog het goede doet, er is er zelfs niet één.

 

Heeft God ons zo geschapen dat wij niet in staat zijn de wet te houden?

Nee, maar vanwege de ongehoorzaamheid van onze eerste ouders, Adam en Eva, is de hele schepping gevallen; we zijn allemaal geboren in zonde en schuld, aangetast wat onze aard betreft en niet in staat om Gods wet te houden.

 

Romeinen 5:12
Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd.

 

1. Filmintro

Bekijk beide filmpjes. Na elk filmpje is er kort gelegenheid voor hen die iets willen noemen uit het filmpje dat hem of haar geraakt heeft.

 

 

 

 

2. Verwerking

Bijbelstudie Genesis 3

Lees samen Genesis 3: 1-6

 • De verleiding tot zonde verloopt in een aantal stappen (vers 1,4 en 5). Bekijk die stappen één voor één: Wat probeert satan te bereiken?
 • Neem een moment om ieder te laten nadenken over de volgende vragen:
  – wat herken je van de strategie van satan in je eigen leven?
  – Hoe ga je daar mee om?
 • Wissel de antwoorden uit.
 • Bespreek vervolgens deze vraag: Wat maakt dit verhaal duidelijk over de kern van de zonde?

Lees nu Genesis 3: 7-13 en 16-19
In dit gedeelte van het verhaal zie je de gevolgen van de zonde duidelijk worden. In alle relaties van de mens zie je de verstorende werking van de zonde. In de relatie met

 • God
 • zichzelf
 • de naaste
 • de schepping

Bespreek deze relaties één voor één, aan de hand van de volgende vragen:

 • In welke verzen zie je de verstoring van deze relatie duidelijk worden?
 • Hoe zie je hetzelfde in je eigen leven/leefomgeving gebeuren?
 • Kun je voorbeelden geven van hoe het geloof in Jezus hier verandering in brengt?

Verschillende visies

Elk mens heeft namelijk te maken met deze vragen: wat is er mis met deze wereld? Wat is er mis met de mens? En hoe komt dat? Christenen zijn niet de enigen die ideeën hebben over de oorsprong van het kwaad. Een paar voorbeelden:

 

Het dualisme
Goed en kwaad hebben altijd bestaan, zijn niet tot elkaar te herleiden, en zijn altijd met elkaar in strijd (Zo zijn er oude scheppingsverhalen die vertellen dat de wereld ontstond uit een ruzie van de goden).

 

Het evolutionisme
Ons besef van goed en kwaad is het gevolg van sociale en biologische programmering. In wezen is er alleen maar materie, en bestaat er dus geen absolute maatstaf voor goed en kwaad. Maar dat wat het beste is gebleken voor overleven van de soort zijn we als goed gaan benoemen.

 

Het humanisme
De mens is in wezen goed. Het kwade in de mens is het gevolg van invloeden van de omgeving zoals opvoeding en de samenleving waarin men opgroeit.
Bespreek nu van deze drie visies de sterke en zwakke punten. Kun je aangeven wat het verschil is met de Bijbelse visie?

 

Gesprekspunten

 • De mens die zondigde ervoer daarna schaamte. Is alle schaamte een gevolg van de zonde. Wat betekent het als we ons schamen?
 • Wat betekent het voor ons dat het kwaad er in Genesis 3 ineens is in de persoon van de slang, en dat we geen uitleg krijgen over de oorsprong van het kwaad?
 • Op welke gebieden probeert satan jou te verleiden? Zijn er anderen die je helpen in het weerstaan van die verleidingen? Hoe kun je elkaar daar in helpen?
 • Is het niet psychisch ongezond om mensen steeds maar weer voor te houden dat ze van nature geneigd zijn tot elk kwaad?
 • Vertel eens iets van de invloed van de Bijbelse leer over zonde in jouw leven.
 • Wat vind je van de volgende stelling: Hoe groter je zondebesef, hoe dieper je geloofsbeleving.
 • Is zonde alleen dat wat je zelf verkeerd doet, of gaat het dieper? Is er voor jou verschil tussen ‘zonden doen’ en ‘zondig zijn’?
 • Toen ‘The Times’ enkele schrijvers vroeg een essay te schrijven over wat er mis is met deze wereld, leverde G.K.Chesterton (1874-1936) een essay in dat bestond uit één woord: “ik”.
  Wat was zijn boodschap? Ben je het er mee eens?

 

3. Gebed

(suggesties voor gebedsvormen)

 • We gebruiken het onderscheid in vier relaties dat in de Bijbelstudie naar voren kwam: de relatie met God, met jezelf, met de ander en met de schepping.
  Inventariseer steeds per relatie de zonden en tekorten, en de veranderingen die we willen zien, en leg dat vervolgens in gebed aan God voor.
 • Vorm tweetallen. Vertel elkaar op welke punten je het meest last heb van de verleiding om te zondigen; waar liggen je zwakke punten? Bid vervolgens voor elkaar.

Achtergrondmateriaal

(bedoeld voor degene die de avond voorbereidt, en voor wie zich er wat extra in willen verdiepen)

 

Heel belangrijk is dat de bijbel laat zien dat deze wereld in het begin goed was (Genesis 1:31) en dat God de mens in die goede wereld een ereplaats gegeven had (beeld van God). Het kwaad was er niet altijd; en het kwaad kwam niet van God. Dat sluit aan bij de algemeen menselijk ervaring dat deze wereld niet is zoals die bedoeld is. Bovendien geeft het hoop op herstel van het goede.

 

Genesis 3 vertelt ons hoe het kwaad in onze wereld kwam: wij verbraken de relatie met God en zetten onszelf in het middelpunt.

Dat had rampzalige gevolgen:

 

 • We zijn geschapen voor echt geluk, voor thuis zijn bij God. In ons hart blijft dat het diepste verlangen, maar dat verlangen blijft nu onvervuld
 • Doordat we voor onszelf kiezen vervreemden we ons van de mensen om ons heen en buiten we de schepping uit.
 • Vanwege onze zonde heeft God de aarde aan vloek en vruchteloosheid onderworpen.
 • We zijn zondaren geworden: we zijn naar onze aard zelfgericht en zondig, en dat is erfelijk (zie b.v. Romeinen 5: 12-21; Psalm 51: 7).

 

Een goede schepping en daarna een zondeval, dat verklaart precies het ambivalente van de mens en de wereld: enerzijds groots en geweldig, anderzijds wreed, verstoord en slecht. En er is geen mens die kan zeggen dat hij niet medeverantwoordelijk is voor het kwaad. Het kernprobleem van deze wereld zijn we zelf.

 

De bijbelse diagnose is hard, maar realistisch. De vraag waar alles nu om draait is: is er een oplossing? Hoe erger het probleem, hoe belangrijker het is om een oplossing te vinden. Zonde is het grootste probleem dat bestaat, maar God zorgde voor een oplossing: Jezus nam onze zonde op zich en baande zo de weg naar hertel van het goede voor de mens die gelooft, en voor de wereld.