NCB, Nederlandse Christelijke Blinden en Slechtzienden Belangenvereniging

Wat is de NCB?   karakter
De NCB is opgericht in 1924, dus al bijna 100 jaar actief! Het ‘Christelijk’ zijn houdt in, dat de NCB de Bijbel als grondslag heeft. leder die hiermee instemt en visueel beperkt is, kan lid worden. De kracht gaat uit van de Christelijke levensbeschouwing en door de band der liefde tot God en de naaste. Deze Christelijke identiteit wil de NCB ook in de toekomst handhaven.

De NCB is een kleine vereniging, onafhankelijk van de grotere oogverenigingen, z.g. patiëntenverenigingen, die gekoppeld zijn aan bepaalde oogziekten. De activiteiten van de NCB zijn gericht op persoonlijke en sociale  contacten. Samenkomsten staan in het teken van ‘elkaar ontmoeten’, ‘persoonlijke contacten’, ‘kunnen leren’ door opgedane ervaringen. De lidmaatschapskosten bedragen slechts €25,- per jaar. Daar staan echter vele voordelen tegenover!


Organisatie

De organisatie is landelijk opgezet: een algemeen bestuur en vier afdelingen, met elk een eigen bestuur, wat direct samenwerkt met de individuele leden. Binnen de afdelingen zijn regelmatig persoonlijke contacten mogelijk. De afdelingen zijn momenteel: -Amsterdam e.o., – Den Haag e.o., – Rotterdam e.o. en – Oost-Nederland.

Financiële inkomsten worden verkregen door o.a. giften en legaten. Hiernaast ook door een beperkte subsidie van het Ministerie van VWS. Goed financieel beheer van deze sinds 1924 bestaande Vereniging, zorgt voor een verantwoorde buffer. Door de NCB wordt ook een contactblad ‘Onze Gids’ uitgegeven. Deze verschijnt 11 maal per jaar. De leden krijgen  uitgave gratis toegezonden (in braille, grootletterdruk of op CD). Ook heeft de NCB een eigen website, waar veel informatie op te vinden is. 


Activiteiten

Er worden zowel landelijk als regionaal diverse activiteiten georganiseerd :

 • de zgn. Bondsdag – een ontmoetingsdag voor de hele vereniging, met naast bijpraten ook voldoende tijd voor ontspanning
 • een landelijke themadag – een bijeenkomst met spreker(s) over actuele onderwerpen, gericht op visuele beperkingen.
 • bijeenkomsten, gekoppeld aan Christelijke feestdagen (Pasen, Kerstmis e.d. ).
 • bijeenkomsten met uitnodiging van spreker(s), koren, muziek e.d.
 • regionale ontmoetingsdagen voor onderling gesprek en uitwisselen van ervaringen e.d.
 • jaarvergadering met bespreking van o.a. actieplannen en ontwikkelingen.

In ‘Onze Gids’ worden o.a. verslagen van bijeenkomsten gepubliceerd, informatie van het bestuur en veel informatie over ontwikkelingen op het gebied van oogziekten, persoonlijke ervaringen, hulpmiddelen e.d. 
De NCB is ook actief bij / neemt deel aan diverse beurzen, zoals de ZieZo beurs, 50+ beurs, de Gezondheidsbeurs. In de meeste situaties in combinatie met andere organisaties, waarmee wordt samen gewerkt.


Voordelen voor leden

Er zijn veel materiële voordelen van het lidmaatschap:

 • hulp / ondersteuning bij aanschaf hulpmiddelen (tot 50% korting)
 • ook lenigen zijn mogelijk (worden discreet behandeld)
 • hulp en korting bij aanschaf van Bijbels, Christelijke lectuur, studieboeken, allen in aangepaste leesvorm, tegen prijzen, die voor normale uitgaven in winkels worden betaald.

Deze voordelen worden verstrekt door twee aparte stichtingen:

 • het Louis Braille Fonds, voor lectuur
 • het Recreatie Fonds, voor hulpmiddelen, ondersteuning, bevordering recreatie – zoals bijv. vakantieweek, uitstapjes, weekend.

Ondersteuning en begeleiding
Een lid kan altijd worden begeleid door een begeleider(ster), meestal een familielid of vriend(in). Voor bijeenkomsten, uitstapjes e.d., worden voor de leden plus begeleider(ster) alle kosten vergoed, ook de reiskosten. Bij de NCB werken ook veel vrijwilligers mee, ter ondersteuning van de leden, bijv. voor bestuursfuncties, secretariaat, archivering, administratietaken.
Begeleiders, die leden langjarig hebben begeleid, kunnen ook gastlid worden en zo de vereniging blijven ondersteunen.


Samenwerking

De samenwerking met de CBB, de Christelijke Blinden Bibliotheek is van belang voor met name lectuur uitgaven in allerlei vormen (grootletter druk, braille, ingesproken CD’s). De NCB wekt ook samen met andere organisaties, zoals de Oogvereniging en werkt mee aan onderzoek ter verbetering van voorzieningen voor visueel beperkten,


ANBI

De NCB is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft dus de zogenoemde ANBI-status. Zij heeft dan ook geen winstoogmerk en produceert voor al haar klanten tegen kostprijs.

Meer informatie over de NCB kunt u hun website vinden.