Hofstad Catechismus – Vooraf

Vier basisprincipes bij Bijbelstudie:

God is erbij, wees eerlijk, luister naar elkaar en bereid je voor.

1. Intro

Deze eerste Bijbelstudie is een voorbereiding op de New City Catechism-Bijbelstudies voor de kringen. Wij willen vanavond stil staan bij vier basisprincipes bij Bijbelstudie. De principes kunnen helpen bij persoonlijke voorbereiding op Bijbelstudie in een kring of alleen. Je kunt ze bijvoorbeeld in een korte stille tijd bij langs gaan. Laat dan de betekenis ervan op je inwerken. In deze Bijbelstudie ligt de nadruk op de betekenis er van in een kring.

 

 

2. Filmintro

Deze Bijbelstudie heeft, anders dan normaal, geen introductie filmpje.

 

 

3. Bespreking

a. Vier basisprincipes

– Ieder voor zich: lees de vier basisprincipes (zie Achtergrondmateriaal) door en reflecteer eens op jezelf. Denk daar een paar minuten rustig over na.
– Bespreek met elkaar welk principe je het meeste aanspreekt, en bespreek de reden daarvoor.

 

b. Bijbelstudie Matteüs 6:25-34

– Lees met elkaar het Bijbelgedeelte.
– Waar gaat dit Bijbelgedeelte over? Wat is de kern?
– Hoe kun je de vier principes in dit gedeelte plaatsen.

 

c. Gesprekspunten

Bespreek (een aantal van) de volgende punten in groepjes van 2 à 3 personen.

 

God is erbij

– Bedenk hoe Jezus vanuit de hemel naar onze kring kijkt. Hoe voel je je daarbij? Bespreek daarna in hoeverre Bijbelstudie en bidden gescheiden dingen zijn.

 

Wees eerlijk

– Lees dit basisprincipe nog eens. Vind jij het moeilijk om eerlijk over jezelf te zijn. Herken je daarin een strijd?

 

Luister naar elkaar

– Waarom zou je naar iemand anders willen luisteren?
– Kun jij je aandacht volledig aan iemand geven zonder terug te verwachten?

Bereid je voor

– Vergelijk (indien mogelijk) de Bijbelstudies die je in het verleden wel en niet heb voorbereid? Benoem de verschillen.

 

4. Gebed

Kies een gebedsvorm. Bedenk dat God er de hele tijd er al bij is. Vraag je af hoe jullie gezamenlijk het beste op God kunnen richten.

– Eén, twee of meerdere kringleden gaan voor.
– Sluit af in de eerder gevormde groepen. Bid expliciet voor elkaar.
– Opeenvolgende: bidden, danken, schuldbelijdenis, en lofprijzing eventueel in een kringgebed

 

 

Bijlage: Achtergrondmateriaal

 God is erbij

God is er altijd bij. Of je nu alleen bent of samen Bijbelstudie doet. Je kunt het negeren. Dan voelt het of er een plafond boven je hoofd zit. Met een vage God ergens ver weg. Je kunt het ook erkennen. Jezus in de hemel die jou aankijkt en aanspreekt. Op dat moment mag je weten dat Jezus in liefde naar jou toekomt. Bij Hem ben je veilig. In ieder geval als je Hem erkent als een God die genadig is; je wilt alleen Hem volgen.

 

 Wees eerlijk

Genade aanvaarden heeft een aantal consequenties. Eén daarvan is dat je je niet meer hoeft te schuilen achter je oneffenheden. Je mag eerlijk zijn over jezelf.

We leven in een wereld waar we altijd onze beste kant moeten laten zien. Hierin is geen ruimte voor oneffenheden. Je wordt al snel gedwongen om niet meer helemaal de eerlijk te zijn. Binnen de gemeente en in de kringen gelden deze regels niet. We belijden het evangelie van Jezus. We mogen elkaar eraan herinneren dat we geaccepteerd en geliefd zijn. Tegelijkertijd mogen we elkaar bemoedigen in de strijd die in het dagelijks leven op ons afkomt.

Luister naar elkaar

Luisteren is de tijd nemen voor iemand anders. Je vergeet je eigen belangen.

We hebben het vaak te druk. Veel dingen moeten we afhouden omdat er gewoonweg al teveel dingen gepland staan. Elke nieuwe vraag om tijd wordt naast de planning afgewogen. Is er tijd? Wat heeft prioriteit?

Het stellen van deze vragen ondermijnt de vraag om gehoord te worden. Naar iemand luisteren is je eigen belangen vergeten.

 

Bereid je voor

Bijbelstudie voorbereiden betekent afstand nemen van de dagelijks drukte en zorgen. Je mag stil staan voor Gods aangezicht.

Dit kan door de tijd te nemen om tot God te komen in gebed. Anderzijds kun je ook de Bijbelstudie al een doornemen.